Hậu cần châu Âu trung cổ phần 2: Chi phí cho binh lính

Thời Carolingian có tiêu chuẩn về trang bị tối thiểu, tính theo thu nhập:

Từ 1 đến 4 mansi: phải mang theo một thanh đoản kiếm/ngọn giáo và lá chắn.

Từ 4 đến 12 mansi: phải mang theo đoản kiếm/giáo, lá chắn và áo giáp + mũ trụ. Áo giáp không quy định loại, thường là giáp vải (gambeson) vì rẻ hơn giáp xích.

Từ 12 mansi trở lên: phải mang theo mũ sắt, lá chắn, áo giáp xích, trường kiếm, đoản kiếm/dao găm và giáo